BiologischB&B

© Fems Biologisch - Organisch Bed & Breakfast 2016

Fen herte wolkom

yn Femkes Bio-Organyske Bêd en Brochje.

Wy binne te fynen oan in âld en stil lyts plein mei in lange skiednis yn it sintrum fan Ljouwert. De B&B is fen alle moderne gemakken foarsjoen en hat in eigen yngong. It is de idejale B&B foar in pear gesellige dagen der op út foar twa of in lytse famylje, no't der safolle te dwaan in Fryslân. Wy tinke oan (lange) fytstochten, sile op 'e Fryske marren en kuiertochten troch de stêd en har umjouwing. Of in besyte oan de museums yn 'e provinsje en de stêd. En jûns kinne jo neigenietsje yn jo eigen privé tún.

Bij de Put 8,  8911 GG  Ljouwert. Fryslân, Nederlân Tel: 31 6 15957388

Pompeblêd is de Friese benaming voor het blad van de gele plomp, ofwel het plompeblad.

Wolkom bij Fem’s Biologisch-Organisch Bed en Breakfast.

Jo gast dames en hearen

Femke - Milan - Hartje - Dustin

Bij de Put anno 1900.

Tulpen-www.organicsbedandbreakfast.com
Tripadvisor- www.organicsbedandbreakfast.com
"De moaiste plak yn Ljouwert" Dit is wier de bêste beskriuwing om te sjen hoe grut de lokaasje fan ús gem is!

Bij de Put

Pleatsen fan in pear fan ús besikers
© Fems Biologisch-Organisch Bed & Breakfast

BiologishB&B

Jo gast dames en hearen

Femke - Milan - Hartje - Dustin

Wolkom bij Fems Biologisch Bed and Breakfast

Bij de Put 8,  8911 GG  Ljouwert. Fryslân, Nederlân

Tel: 31 6 15957388

Tulpen-www.organicsbedandbreakfast.com

Bij de Put anno 1900.

Tripadvisor- www.organicsbedandbreakfast.com
"De moaiste plak yn Ljouwert" Dit is wier de bêste beskriuwing om te sjen hoe grut de lokaasje fan ús gem is!

Bij de Put

Pleatsen fan in pear fan ús besikers

Fen herte wolkom

yn Femkes Bio-Organyske Bêd en Brochje.

Wy binne te fynen oan in âld en stil lyts plein mei in lange skiednis yn it sintrum fan Ljouwert. De B&B is fen alle moderne gemakken foarsjoen en hat in eigen yngong. It is de idejale B&B foar in pear gesellige dagen der op út foar twa of in lytse famylje, no't der safolle te dwaan in Fryslân. Wy tinke oan (lange) fytstochten, sile op 'e Fryske marren en kuiertochten troch de stêd en har umjouwing. Of in besyte oan de museums yn 'e provinsje en de stêd. En jûns kinne jo neigenietsje yn jo eigen privé tún.